Skip to content

KONKURS URBANISTYCZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ DLA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PORTU JACHTOWEGO W KRYNICY MORSKIEJ
Krynica Morska jest najbardziej znaczącą miejscowością Mierzei Wiślanej. Leży w regionie o unikalnych, zróżnicowanych walorach naturalnych korzystnych dla rozwoju funkcji turystycznych, wypierających z regionu dotychczas wiodąca gałąź lokalnej ekonomii – rybołówstwo.
Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zagospodarowania rejonu Portu Jachtowego – przestrzeni kluczowej dla funkcjonowania miasta Krynica Morska i zarazem jedynego obszaru tej miejscowości predestynowanego pod rozwój funkcji centrotwórczych i przestrzeni miejskich. Celem konkursu było zebranie danych do opracowania strategii rozwoju rejonu Portu Jachtowego jako przyszłego centrum Krynicy Morskiej. Koncepcje konkursowe miały stanowić pierwszą profesjonalną próbę wizualizacji strategicznych zamierzeń miasta w formie przestrzennych koncepcji architektoniczno-urbanistycznych.
Wyniki konkursu studialnego miały umożliwić szerokie konsultacje społeczne, popularyzację współczesnej wiedzy technicznej i promocję miejscowości, dążącej do unowocześnienia swojego wizerunku poprzez zmianę standardów przestrzennych oraz pozwolić na ocenę możliwości terenu i sprecyzowanie docelowego programu funkcjonalnego, a w konsekwencji umożliwić aktualizację polityki przestrzennej miasta. Materiały pokonkursowe stanowić miały wytyczne dla firmy opracowującej wielobranżową koncepcję przebudowy Portu Jachtowego, dla ewentualnych zmian zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dla polityki marketingowej i gospodarki gruntami Miasta.
Realizacja konkursu była jednym z elementów współpracy nadgranicznej trzech miast: Krynicy Morskiej (Polska), Neringi Nida (Litwa) oraz Zelenogradska (obwód Kaliningradzki, Rosja). Krynica Morska i Neringa biorą udział w projekcie dofinansowanym w środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR w ramach programu INTERREG IIIA pt.: „Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację portów – „Trzy porty”. Była to kontynuacja współpracy z lat ubiegłych w ramach projektu SUPORTNET (INTERREG IIIB), którego celem był „Zrównoważony rozwój przestrzenny z uwzględnieniem sieci portów dla turystyki wodnej w Regionie Morza Bałtyckiego”. Hasło „Trzy porty” dotyczyło modernizacji trzech portów jachtowych: w Krynicy Morskiej, w Nidzie Nerindze oraz Nidzie Juodkrante.

AUTORZY PROJEKTU
arch. Justyna Martyniuk-Pęczek
arch. Grzegorz Pęczek
arch. Katarzyna Rembarz

KONCEPCJĘ OPRACOWANO W 2007r.